Tandartsenpraktijk
'Landscheiding'
Den Haag

Over ons

Een duurzaam behoud van uw gebit staat in al onze behandelingen centraal: van de halfjaarlijkse controle tot het volledig opknappen of verfraaien van uw gebit en alles daar tussenin.

Spoed

Heeft u veel pijn, een afgebroken tand of kies of een (na) bloeding? Twijfel niet en neem contact met ons op. In de avond en in het weekend staat de spoedgevallendienst voor u klaar.

Inschrijven

Bij Tandartsenpraktijk Landscheiding bent u van harte welkom. U kunt bellen om een afspraak te maken: (070) 205 18 68. Maar inschrijven kan ook eenvoudig online!

De Lieve Tandarts

Ziet u op tegen een bezoek aan de tandarts? U bent niet de enige! Maar liefst 40% van de volwassenen Nederlanders is bang voor de tandarts. Wij zijn gespecialiseerd in het behandelen van angstige patiënten en kregen daarvoor zelfs het keurmerk ‘De Lieve Tandarts’.

De Lieve Tandarts

Ziet u op tegen een bezoek aan de tandarts? U bent niet de enige! Maar liefst 40% van de volwassenen Nederlanders is bang voor de tandarts. Wij zijn gespecialiseerd in het behandelen van angstige patiënten en kregen daarvoor zelfs het keurmerk ‘De Lieve Tandarts’.

Snurken

Een goede nachtrust is van groot belang. U voelt zich energieker en vrolijker, ziet er beter uit, en wordt minder snel ziek. Snurken verstoort de nachtrust en leidt tot moe wakker worden. Vanzelfsprekend geldt dat voor de partner, maar ook voor de snurker die zichzelf wakker snurkt. Tandartsenpraktijk Landscheiding kan u helpen met snurkproblemen.

Snurken

Een goede nachtrust is van groot belang. U voelt zich energieker en vrolijker, ziet er beter uit, en wordt minder snel ziek. Snurken verstoort de nachtrust en leidt tot moe wakker worden. Vanzelfsprekend geldt dat voor de partner, maar ook voor de snurker die zichzelf wakker snurkt. Tandartsenpraktijk Landscheiding kan u helpen met snurkproblemen.

Close Menu

Privacy Verklaring

Tandartsenpraktijk Landscheiding hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Tandartsenpraktijk Landscheiding houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit betekent dat wij:
• uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy statement;
• enkel persoonsgegevens verwerken die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
• vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
• passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
• geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
• op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Tandartsenpraktijk Landscheiding zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy statement, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van patiënten of cliënten
Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Tandartsenpraktijk Landscheiding verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
• patiëntgegevens vastleggen ten behoeve van het behandelproces;
• cliëntgegevens vastleggen ten behoeve van (medische) training;
• grondslag voor deze persoonsgegevens is de behandelovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling kan Tandartsenpraktijk Landscheiding de volgende persoonsgegevens van u vragen:
• Voor- en achternaam
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Geslacht
• Geboortedatum
• Gezondheidsgegevens
• Verzekeringsgegevens
• BSN
• ID of paspoortnummer

Uw persoonsgegevens worden door Tandartsenpraktijk Landscheiding opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst. De bewaartermijn conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) is 15 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van zorgverleners
Persoonsgegevens van zorgverleners worden door Tandartsenpraktijk Landscheiding verwerkt ten behoeve van het uitwisselen van patiëntgegevens ten behoeve van de behandeling.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is verwijzing.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Tandartsenpraktijk Landscheiding de volgende persoonsgegevens van u vragen:
• Voor- en achternaam
• E-mailadres
• Telefoonnummer
• AGB (Algemeen GegevensBeheer-code)

Uw persoonsgegevens worden door Tandartsenpraktijk Landscheiding opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst van de patiënt. De bewaartermijn conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) is 15 jaar.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
• het verzorgen van de digitale dossiervoering (EPD);
• het verzorgen van de (financiële) administratie;
• het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
• het verzorgen van de uitvraag van patiënttevredenheidsonderzoeken;
• het verwerken van declaraties of banktransacties;
• het verzorgen van een huiswerkoefenprogramma;
• het verzorgen van een afspraken reminder app.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Tandartsenpraktijk Landscheiding bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:
• alle personen die namens Tandartsenpraktijk Landscheiding van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
• we hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
• we pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
• wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
• we testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
• onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens
Tandartsenpraktijk Landscheiding
Isabellaland 150
2591 SL Den Haag

(070) 205 18 68
info@tandartsenpraktijklandscheiding.nl

Versie d.d. 25-05-2018