'Hoe zit het
met uw nota?
zo dus!'

Uw rekening

De tandartsrekening is opgebouwd uit de verschillende verrichtingen die tijdens een behandeling hebben plaatsgevonden. Op de rekening staat elke verrichting omschreven met een code. Aan elke code is een tarief gekoppeld dat is vastgesteld door de overheid.

Over uw nota
Wij laten de rekening verzorgen door de firma Anders. Zij zijn specialist in het verzenden en innen van facturen voor derden. Dit betekent dat u de nota niet van tandartsenpraktijk Landscheiding ontvangt, maar van de firma Anders.
U dient deze nota te betalen binnen 30 dagen. In sommige gevallen wordt een nota eerst ingediend bij uw zorgverzekeraar. In dit geval ontvangt u alleen een (rest)nota voor kosten die niet rechtstreeks bij de zorgverzekeraar gedeclareerd kunnen worden. Steeds meer mensen willen nota’s liever per e-mail ontvangen. Indien u dat ook wilt, neem dan contact met ons op.

MijnAndersNota
Op de website MijnAndersNota.nl kunt u inloggen en de status en betalingsvoorwaarden van uw nota’s bekijken, ook vindt u nog aanvullende informatie. Heeft u toch nog vragen of vindt u het prettiger om persoonlijk met één van de medewerkers van de firma Anders te spreken, bel dan (085) 760 62 62.

Verhuizen
Gaat u verhuizen? Geef de adreswijziging dan tijdig door aan uw zorgaanbieder, zorgverzekeraar en de firma Anders. Zo voorkomt u onnodige rente- en incassokosten. Naast correcte adresgegevens is het van belang dat u de zorgaanbieder de juiste gegevens verstrekt over uw polisnummer en het BSN (burgerservicenummer).

En verder
Als u het niet eens bent met de rekening neem dan contact met ons op. Ook kunnen we u adviseren of en hoe u zich het best kunt verzekeren.

'Zit u ergens mee?
doe vooral
uw mond open!'

Klachten

Het kan gebeuren dat u vindt dat wij u onjuist of onzorgvuldig hebben geïnformeerd of behandeld. Doe dan uw mond open! Vraag ons om een verhelderend gesprek. Uw tandarts kan dan nog eens uitleggen waarom hij of zij iets op een bepaalde manier deed. U kunt dan gezamenlijk zoeken naar een oplossing. Lukt dat niet, dan kunt u advies inwinnen bij het Tandheelkundig Informatie Punt.

ANT
Levert ook dit geen bevredigende oplossing, dan kunt u gebruik maken van de klachtenregeling van de Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT), waarbij wij zijn aangesloten. Na het invullen van het klachtenformulier, neemt een klachtenfunctionaris contact met u en de tandarts op om te bemiddelen. Komt er geen oplossing, dan kunt u uw klacht nog laten beoordelen door de Geschilleninstantie Mondzorg. Deze doet een bindende uitspraak.

'Wij vragen u
niet veel
maar wel wat'

Huisregels en meer

Bij binnenkomst

Wij verzoeken u zich bij binnenkomst te melden aan de balie, zodat wij weten dat u er bent. Dit zorgt ervoor dat u beter op tijd wordt geholpen.
In onze praktijk zijn huisdieren niet toegestaan. Ook verzoeken wij u om uw mobieltje uit te zetten!

Verhinderd?

Indien u verhinderd bent, dan moet u uw afspraak minimaal 24 uur van tevoren afzeggen. Dit dient u telefonisch te doen. Het afzeggen van uw afspraak per e-mail of inspreken van de voice mail is niet mogelijk!
Heeft u niet op tijd afgezegd, dan zijn wij genoodzaakt de gereserveerde tijd in rekening te brengen.

Wensen en problemen

Bij een eerste bezoek brengen wij graag samen met u al uw tandheelkundige wensen en/of eventuele problemen in kaart. Daarbij vragen we ook naar uw gezondheid, medicijngebruik en allergieën. Dit in verband met mogelijke behandelingen of recepten die we voorschrijven.

Voorkomen

Het voorkomen van gaatjes en tandvleesaandoeningen is één van de belangrijkste pijlers van onze praktijk. Daarom is het belangrijk regelmatig uw gebit te laten controleren. Wij zullen u op de hoogte brengen wanneer het weer tijd is voor de controle.

Patiënten administratie

Vanzelfsprekend slaan wij uw gegevens op in onze patiëntenadministratie. Mocht er iets veranderen, zoals een verhuizing, een nieuwe verzekeraar of wijzigingen in uw medische gegevens, dan verzoeken wij u dit zo snel mogelijk aan ons door te geven.

Privacy

In de gezondheidszorg is het gebruikelijk om voor de patiëntenadministratie een privacyreglement te hanteren. Dat houdt onder meer in dat u inzage heeft in uw gegevens en dat wij alleen met uw toestemming gegevens aan derden mogen verstrekken.

Bij binnenkomst

Wij verzoeken u zich bij binnenkomst te melden aan de balie, zodat wij weten dat u er bent. Dit zorgt ervoor dat u beter op tijd wordt geholpen.
In onze praktijk zijn huisdieren niet toegestaan. Ook verzoeken wij u om uw mobieltje uit te zetten!

Verhinderd?

Indien u verhinderd bent, dan moet u uw afspraak minimaal 24 uur van tevoren afzeggen. Dit dient u telefonisch te doen. Het afzeggen van uw afspraak per e-mail of inspreken van de voice mail is niet mogelijk!
Heeft u niet op tijd afgezegd, dan zijn wij genoodzaakt de gereserveerde tijd in rekening te brengen.

Wensen en problemen

Bij een eerste bezoek brengen wij graag samen met u al uw tandheelkundige wensen en/of eventuele problemen in kaart. Daarbij vragen we ook naar uw gezondheid, medicijngebruik en allergieën. Dit in verband met mogelijke behandelingen of recepten die we voorschrijven.

Voorkomen

Het voorkomen van gaatjes en tandvleesaandoeningen is één van de belangrijkste pijlers van onze praktijk. Daarom is het belangrijk regelmatig uw gebit te laten controleren. Wij zullen u op de hoogte brengen wanneer het weer tijd is voor de controle.

Patiëntenadministratie

Vanzelfsprekend slaan wij uw gegevens op in onze patiëntenadministratie. Mocht er iets veranderen, zoals een verhuizing, een nieuwe verzekeraar of wijzigingen in uw medische gegevens, dan verzoeken wij u dit zo snel mogelijk aan ons door te geven.

Privacy

In de gezondheidszorg is het gebruikelijk om voor de patiëntenadministratie een privacyreglement te hanteren. Dat houdt onder meer in dat u inzage heeft in uw gegevens en dat wij alleen met uw toestemming gegevens aan derden mogen verstrekken.
Close Menu

Privacy Verklaring

Tandartsenpraktijk Landscheiding hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Tandartsenpraktijk Landscheiding houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit betekent dat wij:
• uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy statement;
• enkel persoonsgegevens verwerken die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
• vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
• passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
• geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
• op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Tandartsenpraktijk Landscheiding zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy statement, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van patiënten of cliënten
Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Tandartsenpraktijk Landscheiding verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
• patiëntgegevens vastleggen ten behoeve van het behandelproces;
• cliëntgegevens vastleggen ten behoeve van (medische) training;
• grondslag voor deze persoonsgegevens is de behandelovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling kan Tandartsenpraktijk Landscheiding de volgende persoonsgegevens van u vragen:
• Voor- en achternaam
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Geslacht
• Geboortedatum
• Gezondheidsgegevens
• Verzekeringsgegevens
• BSN
• ID of paspoortnummer

Uw persoonsgegevens worden door Tandartsenpraktijk Landscheiding opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst. De bewaartermijn conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) is 15 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van zorgverleners
Persoonsgegevens van zorgverleners worden door Tandartsenpraktijk Landscheiding verwerkt ten behoeve van het uitwisselen van patiëntgegevens ten behoeve van de behandeling.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is verwijzing.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Tandartsenpraktijk Landscheiding de volgende persoonsgegevens van u vragen:
• Voor- en achternaam
• E-mailadres
• Telefoonnummer
• AGB (Algemeen GegevensBeheer-code)

Uw persoonsgegevens worden door Tandartsenpraktijk Landscheiding opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst van de patiënt. De bewaartermijn conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) is 15 jaar.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
• het verzorgen van de digitale dossiervoering (EPD);
• het verzorgen van de (financiële) administratie;
• het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
• het verzorgen van de uitvraag van patiënttevredenheidsonderzoeken;
• het verwerken van declaraties of banktransacties;
• het verzorgen van een huiswerkoefenprogramma;
• het verzorgen van een afspraken reminder app.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Tandartsenpraktijk Landscheiding bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:
• alle personen die namens Tandartsenpraktijk Landscheiding van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
• we hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
• we pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
• wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
• we testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
• onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens
Tandartsenpraktijk Landscheiding
Isabellaland 150
2591 SL Den Haag

(070) 205 18 68
info@tandartsenpraktijklandscheiding.nl

Versie d.d. 25-05-2018